Levensonderhoud

Mensen zijn soms verplicht elkaar financieel te onderhouden. De meest voorkomende gevallen betreffen huwelijkspartners, geregistreerde partners, ex-partners en ouders, die de plicht hebben hun kinderen te onderhouden tot ze 21 jaar zijn. Deze mensen moeten dan voor anderen bijdragen aan de kosten van hun levensonderhoud. Wanneer na een scheiding uw financiële positie niet toereikend blijkt om van te leven, kan het geregeld worden dat uw ex-partner u alimentatie betaalt. Andersom geldt natuurlijk hetzelfde. Alimentatie houdt dus in: bijdragen in de kosten van levensonderhoud van uzelf, uw ex-partner of uw kind. Het betreft dan een bedrag dat u met regelmaat ontvangt of moet betalen.

Meer over alimentatie

 • Getrouwde en geregistreerde partners

Verplicht elkaar te onderhouden. Beiden betalen voor de kosten van het huishouden. In de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kunnen daar andere afspraken over gemaakt worden; die zijn later eventueel nog te veranderen via de rechtbank.

 • Ex-partners

 

De onderhoudsplicht stopt niet wanneer u uit elkaar gaat. Heeft u te weinig inkomsten dan moet uw ex-partner gewoonlijk alimentatie betalen, tot u met iemand anders trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit, of wanneer u gaat samenwonen met iemand anders alsof u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.

 • Ouders voor hun kinderen

Ouders hebben de verplichting voor hun kinderen de kosten van de verzorging en opvoeding te betalen tot zij 18 jaar zijn, vervolgens moeten zij de kosten van levensonderhoud en studie betalen tot zij 21 jaar worden. Wanneer ouders uit elkaar gaan zijn zij nog steeds samen verplicht de de kosten voor de kinderen te betalen. Daar wordt een regeling voor afgesproken. Gewoonlijk betaalt de ouder die geen zorg draagt voor de kinderen alimentatie voor hen aan de verzorgende ouder, tot de kinderen 21 jaar zijn, of zij het wettelijk gezag over hen hebben of niet.. Wanneer het kind 18, 19 of 20 jaar is en zelf genoeg financiële middelen heeft om van te leven, kan met het kind overlegd worden om de alimentatie te stoppen. Wanneer u er samen niet uitkomt, kan aan de rechter gevraagd worden de alimentatie stop te zetten.

! Let op: Als u zelf geen ouder bent, maar wel samen met uw partner gezag draagt over diens kind, bent u wél onderhoudsplichtig. Hebt u als niet-ouder geen gezamenlijk gezag meer, wanneer u u gaat scheiden, dan bent u nog steeds onderhoudsplichtig, tot de tijd dat u samen het gezag had. Er kan door de rechter een langere periode worden vastgesteld. Als stiefouder bent u ook onderhoudsplichtig tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap, of u wel of niet het gezag hebt over het kind. Wat wel belangrijk is, is of het kind wel hoort bij het gezin van de eigen ouder en de stiefouder. Wanneer u uit elkaar gaat, is het voor de onderhoudsplicht wel van belang of u wel of niet gezag hebt. Zo niet, dan bent u ook niet meer onderhoudsplichtig. Zo wel, dan nog wel.

Meer over alimentatie

 • Getrouwde en geregistreerde partners

Verplicht elkaar te onderhouden. Beiden betalen voor de kosten van het huishouden. In de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kunnen daar andere afspraken over gemaakt worden; die zijn later eventueel nog te veranderen via de rechtbank.

 • Ex-partners

De onderhoudsplicht stopt niet wanneer u uit elkaar gaat. Heeft u te weinig inkomsten dan moet uw ex-partner gewoonlijk alimentatie betalen, tot u met iemand anders trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit, of wanneer u gaat samenwonen met iemand anders alsof u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.

 • Ouders voor hun kinderen

Ouders hebben de verplichting voor hun kinderen de kosten van de verzorging en opvoeding te betalen tot zij 18 jaar zijn, vervolgens moeten zij de kosten van levensonderhoud en studie betalen tot zij 21 jaar worden. Wanneer ouders uit elkaar gaan zijn zij nog steeds samen verplicht de de kosten voor de kinderen te betalen. Daar wordt een regeling voor afgesproken. Gewoonlijk betaalt de ouder die geen zorg draagt voor de kinderen alimentatie voor hen aan de verzorgende ouder, tot de kinderen 21 jaar zijn, of zij het wettelijk gezag over hen hebben of niet.. Wanneer het kind 18, 19 of 20 jaar is en zelf genoeg financiële middelen heeft om van te leven, kan met het kind overlegd worden om de alimentatie te stoppen. Wanneer u er samen niet uitkomt, kan aan de rechter gevraagd worden de alimentatie stop te zetten.

! Let op: Als u zelf geen ouder bent, maar wel samen met uw partner gezag draagt over diens kind, bent u wél onderhoudsplichtig. Hebt u als niet-ouder geen gezamenlijk gezag meer, wanneer u u gaat scheiden, dan bent u nog steeds onderhoudsplichtig, tot de tijd dat u samen het gezag had. Er kan door de rechter een langere periode worden vastgesteld. Als stiefouder bent u ook onderhoudsplichtig tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap, of u wel of niet het gezag hebt over het kind. Wat wel belangrijk is, is of het kind wel hoort bij het gezin van de eigen ouder en de stiefouder. Wanneer u uit elkaar gaat, is het voor de onderhoudsplicht wel van belang of u wel of niet gezag hebt. Zo niet, dan bent u ook niet meer onderhoudsplichtig. Zo wel, dan nog wel.

Hoe wordt de alimentatie afgesproken?

In geval van een scheiding kunt u over de alimentatie met uw ex-partner afspraken maken over hoe de alimentatie geregeld wordt.

 • Voor de partner

Gemaakte afspraken worden samen met een advocaat of notaris in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Ook kunnen er nadien, wanneer daar behoefte aan is, wijzigingen aangebracht worden in de gemaakte afspraken, meestal op dezelfde manier,

 • Voor de kinderen

Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan, waarin u allerlei afspraken over kinderen maakt, zoals over hoe de zorg verdeeld wordt. Bij de rechtbank wordt het alimentatiebedrag vastgesteld. De verzorgende ouder ontvangt de alimentatie tot het kind 18 jaar wordt. Is het kind 18, 19 of 20 jaar dan ontvangt het de alimentatie rechtstreeks. U maakt deze afspraken zelf met het kind en deze kunnen best afwijken van de vorige gemaakte afspraken.

! Let op: Als het kind vanaf 18 jaar studiefinanciering ontvangt heeft dat invloed op het alimentatiebedrag voor het kind. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.ibgroep.nl.

Partner- of kinderalimentatie vastgesteld door de rechter

Wanneer u niet samen afspraken kunt maken over alimentatie kan de regeling door de rechter vastgesteld worden. Dit kan op de volgende wijzen:

 • Gelijktijdig met de beslissing over de scheiding.
 • Na de beslissing over de scheiding, tijdens een aparte zitting
 • Onbepaalde tijd na de scheiding kan alsnog aan de rechter gevraagd worden om een alimentatieregeling vast te stellen.
 • De rechter kan gevraagd worden een alimentatieregeling te veranderen, bijvoorbeeld wanneer de situatie veranderd is of nu andere gegevens nu zijn .
 • De rechter zelf kan een verandering aanbrengen in een afspraak over alimentatie in een scheidingsovereenkomst, bijvoorbeeld wanneer bepaalde gegevens niet juist bleken te zijn.

Hoeveel en hoe lang?

Veel factoren spelen hierin een rol. De hoogte van het alimentatiebedrag hangt af van de inkomsten en uitgaven van beide partijen. De rechter houdt daarbij rekening met de behoefte van degene die de alimentatie zal ontvangen en de draagkracht van degene die zal betalen. Die draagkracht houdt in: het bedrag dat de alimentatiebetaler voor alimentatie kan missen. Hiervoor bestaan de zgn. alimentatienormen of tremanormen.

De duur van de alimentatiebetaling hangt af van wat onderling is afgesproken of door de rechter bepaald. Het hangt ervan af of de alimentatie op of na 1 juli 1994 is afgesproken of vastgesteld, want per die datum zijn de wettelijke regels voor partneralimentatie aangepast. In de brochure over alimentatie op www.rijksoverheid.nl vindt u hierover meer uitgebreide informatie.?

Wanneer recht op alimentatie?

Alimentatie wil zeggen dat er door middel van een financiële regeling, zorg wordt gedragen voor de andere gezinsleden. Het recht op alimentatie bestaat, indien er een echtscheiding is. U bent namelijk volgens de wet in Nederland verplicht om voor uw kinderen te zorgen tot ze de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben.

Daarnaast bent u tevens verplicht om voor uw ex partner te zorgen, net zoals uw ex partner verplicht is om voor u te zorgen. Alimentatie kan dus een zeer kostbare aangelegenheid zijn. Om deze alimentatie regeling toch in goede banen te kunnen lijden, zodat de bedragen die betaald moeten worden reëel blijven, stelt de rechter een bedrag per maand vast.

De betaling voor het kind wordt kinderalimentatie genoemd en de betaling voor de ex partner wordt partneralimentatie genoemd. Deze alimentatie betalingen moet u onderling regelen met uw ex partner. Houdt u zich hier niet aan, dan zal de rechtbank u sancties opleggen.

Hoeveel kinderalimentatie

Bij de berekening van kinderalimentatie, gaat men er vanuit dat het kind alle dingen moet kunnen blijven doen, die het ook al gewend was tijdens het huwelijk. Dat wil zeggen dezelfde luxe en dagelijkse behoeften, het kind mag er dus beslist niet de dupe van worden en op achteruit gaan. Nu is het erg moeilijk om te gaan bepalen wat de werkelijke kosten voor het kind tijdens het huwelijk waren. Daarom heeft het gerecht in Nederland ervoor zorg gedragen, dat de zogenaamde Trema normen werden ingevoerd. Deze normen zijn richtlijnen waarbij men van het netto inkomen uitgaat dat vroeger in het gezin verdiend werd, maar ook de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen spelen bij deze richtlijnen een rol. De berekening gaat veelal uit van een modaal inkomen. Hoe hoger het inkomen is, des te hoger de alimentatie. De alimentatie mag echter nooit hoger worden dan de maximale draagkracht. Voor de juiste berekening is het verstandig om het juridisch loket te raadplegen.

Hoe hoog is partneralimentatie

Bij partner alimentatie wordt er gekeken naar de partner die het meeste verdiend. Hier wordt rekening gehouden met de behoefte van de partner die recht heeft op alimentatie en de partner die alimentatieplichtig is. Veelal laat men zich leiden door de normen van het gerecht, maar hierop is ook veel kritiek. Bij de behoefte van diegene die recht heeft op alimentatie, wordt gekeken naar de leefsituatie tijdens het huwelijk. Voor de werkelijke behoefte wordt er een herberekening gemaakt, waarbij goed wordt gekeken naar de nieuwe situatie. Ook wordt er naar gekeken of die partner die om alimentatie vraagt, werkelijk niet in staat is om gedeeltelijk of geheel in haar/zijn eigen levensonderhoud te voorzien.

Wanneer alimentatie wijzigen

Enkele redenen om de alimentatie te wijzigen kunnen zijn:

 • Er wordt eigen inkomen verworven door de alimentatiegerechtigde.
 • De alimentatiegerechtigde gaat trouwen of samenwonen.
 • Bij onvrijwillig verlies van inkomen van de alimentatieplichtige, kan de alimentatie worden verminderd.
 • De omgangsregeling opzettelijk niet in acht nemen, kan leiden tot vermindering of stopzetting.
 • Irritant en lasterlijk gedrag, kan een reden zijn voor stopzetting of verandering.

 

Waarom een alimentatie onderzoek

Een alimentatie onderzoek kunt u laten verrichten, indien u het idee heeft dat uw ex partner niet eerlijk is over zijn/haar situatie. Voor onderzoek naar alimentatie fraude zijn diverse bureaus op het internet te vinden. Redenen voor zo’n onderzoek kunnen zijn:

 • Inwoning van derden bij uw ex partner.
 • Nieuwe wekgever van ex partner.
 • Het vaststellen van een verblijfsadres.
 • Verdachte activiteiten van ex partner vaststellen.