UWV

Werkloosheidsuitkering

Als werknemer kunt u bij ontslag gewoonlijk een beroep doen op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet. Mits u jonger bent dan 65 jaar en uw werkloosheid niet verwijtbaar geacht wordt, kunt u in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering, zodat het gemis aan inkomsten opgevangen kan worden.

Het UWV Werkbedrijf kan u echter een sanctie opleggen wanneer er sprake blijkt te zijn van verwijtbare werkloosheid. De sanctie houdt in dat er een korting op de uitkering kan worden toegepast tot mogelijk 100%. Werknemers die verzekerd zijn, hebben in principe recht op WW, ook werknemers in de sociale werkvoorziening. Voor vertegenwoordigers, thuiswerkers, musici, artiesten en seizoenarbeiders gelden afwijkende voorwaarden. Niet verzekerd zijn stagiaires die geen volwaardig loon ontvangen, zelfstandigen en personeel dat minder dan vier dagen per week in dezelfde particuliere huishouding werkzaam is.

Voor de bepaling van uw recht op WW moet u voldoen aan de volgende criteria:

  • U bent werkloos, en dat bent u wanneer:
  • u minstens 5 arbeidsuren per week verliest, of wanneer u minder dan 10 arbeidsuren per week had, maximaal de helft van het totaal van de arbeidsuren per week.
  • u geen recht meer hebt op loon over de arbeidsuren die u bent kwijtgeraakt.
  • u door te solliciteren beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt
  • Het ontslag is u niet verwijtbaar
  • Uw arbeidsverleden bestaat uit minstens een half jaar:

U moet voldoen aan de ’26 uit 36 weken’ eis. Over de aan het ontslag voorafgaande periode van 36 weken heeft u minstens gedurende 26 weken gewerkt in loondienst. Eén dag per week gewerkt te hebben, telt dan al mee als gewerkte week. Wanneer uw loon wordt doorbetaald, zoals in vakantieweken, tellen die weken ook mee als gewerkte weken. Heeft u gewerkt als zelfstandige dan worden die weken niet meegeteld. Zijn weken ooit al eens meegeteld voor een eerdere berekening van het recht op uitkering, dan worden deze nu niet meegeteld.

Waar vraag ik een WW uitkering aan?

Bij het UWV WERKbedrijf. Het WERKbedrijf is een onderdeel van het UWV, de uitkeringsinstantie. De website van het WERKbedrijf is www.werk.nl . Hier kunt u zich online inschrijven als werkzoekende om vervolgens, ook online, een uitkering te kunnen aanvragen. Inloggen voor de registratie en de aanvraag van de uitkering doet u met uw DigiD, uw digitale handtekening die u bijvoorbeeld ook nodig heeeft voor het plegen van de jaarlijkse belastingaangifte. U kunt ook gewoon bij een vestiging van het WERKbedrijf binnenlopen, het zgn. Werkplein, om zich te laten inschrijven en een uitkering aan te vragen.

Wanneer vraag ik een WW uitkering aan?

Zodra u werkloos wordt. Dat kan ook eerder, als u bijvoorbeeld al van tevoren weet dat u over een bepaalde tijd werkloos zult worden. Uiterlijk een dag, maar zeker binnen een week nadat u werkloos bent geworden moet u de uitkering aanvragen. Bent u er te laat mee dan kan er een sanctie opgelegd worden.

Hoeveel WW krijg ik en hoe lang?

De eerste 2 maanden hebt u recht op 75% van uw dagloon, vervolgens 70%. Voor welke duur u de uitkering ontvangt, is afhankelijk van uw arbeidsverleden. De uitkering duurt langer naarmate u meer gewerkt heeft. Er geldt wel een maximum aan het bedrag waarover u WW premie heeft betaald: het maximum dagloon. Het salaris waarover uw uitkeringspercentage wordt berekend kan dus afgetopt worden.

Na verloop van tijd tijd stopt de WW uitkering. Dan krijgt u bijstand. De bijstandsnorm alleenstaande vindt u hier.

Wat gebeurt er na de aanvraag WW?

Per e-mail krijgt u een bevestiging van ontvangst van uw aanvraag. Daarna zult u binnen een week gebeld worden door een medewerker van UWV/WERKbedrijf om de aanvraag met u te bespreken. Nadat u dan officieel ingeschreven staat, wordt uw uitkeringsaanvraag in behandeling genomen. Binnen vier weken na uw eerste werkloosheidsdag krijgt u een (voorlopige) beslissing over uw aanvraag. Heeft u die te laat ingediend dan ontvangt u die binnen vier weken na ontvangst van u aanvraag door het UWV WERKbedrijf.