Wet op de ArbeidsOngeschiktheidsverzekering

Als u als werknemer langdurig ziek bent of gehandicapt kunt u beroep doen op een uitkering op grond van Wet op de ArbeidsOngeschiktheidsverzekering (WAO), zodat het gemis aan inkomsten opgevangen kan worden als u niet meer of niet meer volledig in uw onderhoud kunt voorzien. Tot 29 december 2005 werd dit geregeld vanuit de WAO.

WIA uitkering aanvragen

Als u bijna 2 jaar ziek bent en daardoor minder of helemaal niet meer kunt werken, kunt u een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Ook is het mogelijk dat uw werkgever uw loon nog wil doorbetalen tot de 2 jaren erop zitten.

U krijgt in de 86e week va uw ziekteperiode een brief van het UWV, voorzien van een Stappenplan, waarin wordt aangegeven wanneer u de WIA uitkering mag aanvragen: dat moet nl. uiterlijk in de 91e week van uw ziekteperiode gebeuren.

Mocht het binnen de 2 jaar duidelijk zijn dat u niet meer zult herstellen, dan kunt u de WIA uitkering ook al voor de 69e ziekteweek aanvragen.

Als u geen werkgever heeft, kunt u geen WIA uitkering aanvragen. U kunt wel tijdens de eerste 2 jaren dat u ziek bent een Ziektewet uitkering (ZW) krijgen.

Wat gebeurt er na de aanvraag WIA?

Het UWV beoordeelt welke uitkering u kunt krijgen. U krijgt een gesprek met de keuringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV. Er wordt gekeken naar wat u heeft gedaan om weer aan het werk te kunnen gaan. Ook heeft u een gesprek met de arts en de arbeidsdeskundige van UWV.

Nadat u het formulier heeft opgestuurd, ontvangt u normaal gesproken binnen 14 weken een schrijven met de mededeling of u recht heeft op een WIA uitkering, hoe hoog de uitkering is en per wanneer deze ingaat. Mocht u al een uitkering ontvangen dan wordt u geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

Wanneer kan ik een WIA uitkering krijgen?

Als u niet meer dan 65% van uw oude loon kunt verdienen. De situatie die voor u geldt staat vermeld in de brief over uw uitkering:

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Als u wordt geacht nog nog 65% van uw oude loon te kunnen kunt verdienen, ontvangt u geen WIA uitkering. U mag niet zomaar ontslagen worden door uw werkgever; u moet samen bekijken of er mogelijkheden voor u zijn toch nog te kunnen blijven werken. Wanneer de werkgever genoeg heeft geprobeerd om u toch weer aan het werk te krijgen, mag hij u uiteindelijk wel ontslaan. Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op een WW uitkering of een bijstandsuitkering. Ook als u geen werkgever hebt, kunt u mogelijk een WW of een bijstandsuitkering aanvragen.

2. Gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Als u wordt geacht tussen de 20% en 65% van uw oude loon te kunnen verdienen, wordt u gedeeltelijk arbeidsgeschikt verklaard en krijgt u een WGA uitkering als aanvulling op uw loon. WGA houdt in: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.

3. Volledig arbeidsongeschikt met kans op herstel

Als u wordt geacht niet meer dan 20% van uw oude loon te kunnen verdienen, maar er is een kans op herstel, dan verklaart men u volledig arbeidsongeschikt met kans op herstel en in dit geval krijgt u dan ook een WGA uitkering.

4. Volledig en duurzaam arbeids-ongeschikt

Als u wordt geacht niet meer dan 20% van uw oude loon te kunnen verdienen en er is er geen of een hele kleine kans op herstel, dan verklaart men u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en krijgt u een IVA uitkering. IVA houdt in: Inkomensverzekering Volledig Arbeidsongeschikten.?